});

Elsäkerhet

För dig som anläggningsinnehavare finns det en del saker som är bra att känna till när du väljer elinstallatör. Det är du som är ansvarig för din elanläggning och för att försäkringar ska gälla behöver företaget du anlitar vara registrerat hos elsäkerhetsverket.

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallatörsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhetsförordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel
förändras inte till sitt innehåll. Inte heller anläggningsinnehavarnas ansvar
förändras med anledning av reformen.

Den nya elsäkerhetslagen kompletteras med detaljerade bestämmelser
i förordning och myndighetsföreskrifter. Därför har regeringen beslutat om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har tagit fram nya föreskrifter för elinstallationsarbete, elinstallationsföretag och auktorisation.

Elsäkerhetsverket har förenklat för dig som anläggningsinnehavare med en sökfunktion där du lätt kan se vilka typer av elarbeten varje företag har registrerats för på sidan Kolla elföretaget.